Петък 14, Юни 2024г.

Ученици

Чл. 47. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 48. Ученикът има следните права:

 1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигрна среда;
 2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
 3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 4. Да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 5. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
 6. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 7. Да участва в проектни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
 8. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
 9. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
 10. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.елна подкрепа за личностно развитие.
 11. Да получават обща и допълни

Чл. 49. (1) Ученикът има следните задължения:

 1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
 2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;
 3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
 4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за дейността на училището;
 5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
 6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
 7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
 8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
 12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
 13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;
 14. да спазва правилника за дейносттта на училището.

2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

Санкции:

Чл. 50. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. при представяне на медицинска бележка
 2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
 3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

Чл. 51. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл. 52.  За ученик, обучаван в дневна, чиито отсъствия не позволяват оформяне  годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от ЗИП, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебната година.

Чл. 53. (1) За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа.

Чл. 54. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище /когато е наложена в срок до 30 учебни дни преди края на втори учебен срок влиза в сила от началото на следващата учебна година/.

(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от час.  

(3) Когато ученикът възпрепятства провежданет на учебния процес,  учителят може да го отстрани до края на учебния час, ученикът не напуска територията на училището и се осигурава условия за работа за повишаване на мотивацията.

 1. След приключване на учебния час се предприемат дейности за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителя.
 2. За ученика с наложена санкция се осгуряват и дейности за превенция и преоодоляване на проблемно поведение.

 

Чл. 55. Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочени в медицински документи.

 

Чл. 56. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.

Чл. 57. Санкциите са срочни и срокът им е до края на учебната година.

Чл. 58. Санкциите се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител.

 

 

Сподели: