Сряда 17, Април 2024г.

Функции на Координационния екип за подкрепа на личностовото развитие

Публикувана на: 15.09.2017г. (обновена на: 28.03.2018 14:30:00)

За осъществяване на диагностична, корекционна, рехабилитационна и терапевтична работа в Центъра за специална образователна подкрепа със заповед на директора и според чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование, се създава Координиращ екип за подкрепа на личностното развитие, членовете на който се определят по наредната исъс Заповед на директора.

Координиращият екип осъществява следните функции, според Наредбата за ПО:
1. обсъжда наблюденията и анализите на учителите, които преподават на ученика, във
връзка с обучението, развитието и участието на детето или ученика в дейността на
групата/класа; разглежда документите на децата и учениците, включително от
изследвания и консултации - при наличие на такива, и въз основа на събраната и
анализираната информация разпознава потребностите от предоставянето на обща
подкрепа за личностно развитие на дете или ученик или от извършване на оценка на
индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно
развитие на дете или ученик; обсъждане и анализиране на информация за детето или за
ученика с цел разпознаване на потребности от подкрепа може да се извърши и по15
инициатива и предоставяне на такава информация от родителя, от представителя на
детето или от лицето, което полага грижи за детето;
2. предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците - в случай на потребност от предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно развитие;
3. координира извършването на оценките на индивидуалните потребности на
децата и учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби
и с хронични заболявания от екипите за подкрепа за личностно развитие;
4. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от педагогическите специалисти в училището;
5. преценява съвместно с учителите, с класните ръководители, с психолога необходимостта  от осигуряването на  рехабилитатори на слуха и говора и други, и предлага
на директора да ги осигури в зависимост от индивидуалните потребности на детето или
на ученика от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, от Държавния логопедичен център, от център за подкрепа за личностно
развитие или от специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреждания;
6. осъществява връзката и координира осигуряването на подкрепата за личностно
развитие на децата и учениците с органите на местното самоуправление, включително
по отношение на възлагането на дейности за подкрепа за личностно развитие по чл. 49,
ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 ЗПУО;
7. координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците с родителите, представителите на децата или с лицата, които полагат грижи
за децата;
8. координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в детската градина или в училището;
9. организира съхраняването на документите по чл. 69, ал. 3 и 4 на децата и
учениците, за които са формирани и работят екипи за подкрепа за личностно развитие;
10. осъществява връзката и координира работата с координиращите екипи в
детските градини и училищата, както и с останалите институции в системата на
предучилищното и училищното образование и с други институции и организации,
работещи с деца, по отношение на предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците;
11. осъществява връзката и координира с регионалния екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности
предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности от екипи на детски градини и училища, от центрове за
подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза в областта на приобщаващото
образование, както и от висши училища, в зависимост от конкретните потребности на
детската градина или училището;
12. осъществява връзката и координира със съответния регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование и с Държавния логопедичен
център организирането и провеждането на различни дейности, свързани с
квалификация на педагогическите специалисти в детската градина или училището;
13. организира и координира дейности и събития в детската градина или
училището за децата и учениците, за училищната и за родителската общност, насочени
към промяна на нагласите и приемане на различието, както и към изява на дарбите на
децата и учениците;
5
14. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на
събеседването и насочването в определена подготвителна група на задължителното
предучилищно образование или в определен клас на малолетни и непълнолетни
чужденци, търсещи или получили международна закрила, при приемането им за
обучение в детска градина или училище;
15. изготвя и представя на педагогическия съвет след приключване на втория
учебен срок на съответната учебна година обобщен доклад за състоянието на процеса
на приобщаващото образование в детската градина или училището; докладът се
представя и на началника на съответното регионално управление на образованието,
който след обобщаване на информацията за областта я предоставя на органите на
местното самоуправление за целите на анализа на потребностите от подкрепа в
общината, както и на областния управител.
(5) Координиращият екип отразява своите решения в протокол, който се подписва
от всички членове на екипа. 

 

 

 

Сподели: