Петък 14, Юни 2024г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 11.10.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Осигуряване на съвременна образователна среда в център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" - гр. Хасково чрез модернизиране на материалната база по обособени позиции.
Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20; ал. 3 от ЗОП